AMAÇ / KAPSAM

Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir enerji talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı;  sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil yakıtların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.

Son yıllarda Türkiye enerji gereksiniminin yerli kaynaklardan sadece % 25’i temin etmekte olup, kullandığımız  enerjinin  %75‘i dışa bağımlıdır. Ülkemizin enerji ithalatı toplam ithalatımızın %23’ünü oluşturarak, ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir.

Ülkemiz artan enerji talebini yerli kaynaklarla karşılamada başarılı olamamaktadır ve enerji talebindeki artışlar,  güvenilir ve uygun fiyatta petrol ve doğalgazın temininde sorun teşkil etmekte ve bunun sonucunda ülkemizin enerji ithalatına ödediği maliyetler her geçen yıl artmaktadır. Bu bağlamda Ülkemizde enerji verimliliğinin artırılması,  ekonomimiz üzerindeki dışa bağımlılıktan kaynaklanan ağır yükün azaltılmasında çok önemlidir.  Ayrıca, İthal kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların bu denli yüksek kullanımı, önümüzdeki yıllarda karbon salımlarına yönelik gündeme gelebilecek cezai ekonomik yaptırımlara da yol açabilecektir.

Enerji verimliliği bu riskleri bir fırsata çevirmek için  en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %40  ve ulaşım  sektöründe %15 olmak üzere enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, varolan kaynaklarının verimli kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmaktadır. Bununla birlikte, enerji verimliliğinin ürün ve hizmet üretiminde, istihdama, ekonomiye ve sosyal hayata katkısı büyüktür.

Enerji kullanımı tek başına bir çevresel sorun olmasa da, enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  ısınma,   iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca insanların yaşamlarını %90 oranında iç ortamlarda geçirdiği gerçeği yaşam alanlarımızdaki yapılarda, yapı malzemesi, kullanıcı, iç ortam hava kalitesi ve sağlık arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilmemiz enerji verimliliğini daha önemli hale getirmektedir.

Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği;  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir.

Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması,  yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile etkin bir mücadele yöntemi olan enerji verimliliği dünyanın korunması için önemli bir adımdır.

Odamız, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini,  09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini ve 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştirildiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde;  Enerji sektöründe temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal “farkındalık”, “bilgilenme” ve “bilinç” yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretme sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Odamız, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştireceği IV.Enerji Verimliliği Kongresi’nde de  Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, kamu ve özel sektör yetkililerini, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak Enerji Verimliliği konusunda önemli bir platform olacaktır.

Delege Katılım Formu

BİLDİRİ KONULARI

Enerji Sistemlerinde Verimlilik
Sanayide Enerji Verimliliği
Binalarda Enerji Verimliliği
Ulaşımda Enerji Verimliliği
Gaz Yakıtlı Tesisler ve Enerji Verimliliği
Enerji Geri Kazanımı
Enerji ve Çevre
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Uygulamaları ve Yerli Teknolojileri
Enerji Verimliliği Öncelikli Tasarım ve Yatırımlar
Enerji Sektöründe Ekipmanların Yerli Üretimi
Enerji Yönetimi ve ISO 50001
Enerji Güvenilirliği /İşletmelerde Enerji Güvenilirliği ve Kapasite Kullanımı
Enerji Verimliliğinde Otomasyon ve Yazılımlar
Enerji Verimliliği Ekonomisi
Enerji Verimliliği Finansmanı
Enerji Verimliliği Eğitimleri
Enerji Verimliliği Politikaları
EVD Şirketlerinin Durumu
Enerji ve İnsan

BİLDİRİ YAZMA KURALLARI

 • BİLDİRİ ÖZETİ YAZMA KURALLARI
 • Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadına, Microsoft Office Word programı kullanarak 12 punto “Times New Roman Tur” fontu ile yazılarak gönderilmelidir.
 • Bildiri özetinde bildiri tam başlığının altında yazarların unvanları ile birlikte ad ve soyadları, iletişim adresleri, e-posta bilgileri yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri 10.04.2017 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine enerjiverimliligikongresi@mmo.org.tr gönderilmelidir.
 • Gönderilen özetlerin içeriği kongre kurulları tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra kongreye uygun olup olmadığı belirlenecek ve 30.04.2017 tarihinde www.enerjiverimliligikongresi.org adresindeki web sayfamızdan ilan edilecektir.

 

 • BİLDİRİ YAZMA KURALLARI
 • Bildiri dili Türkçe’dir. (Yabancı konuşmacılar hariç )
 • Bir yazar kongreye birden çok bildiri ile katılabilir.
 • Bildiriler, enerjiverimliligikongresi@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla ve A4 formunda kağıdın tek yüzüne WORD yazılımı Times New Roman yazı tipi 10 yazı tipi boyutu kullanılarak yazılmalı ve CD’ye kaydedilmiş olarak, ayrıca bir kopya çıktı alınarak gönderilmelidir.
 • Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış ve bir yayın organında yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Bildiri metni tercihen 12 sayfayı geçmemelidir.
 • Başlıklar büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altına yazarın adı, soyadı yazılmalı, varsa ünvanı belirtilmelidir. Ayrıca yazarın kurum adresi ve elektronik posta adresi yazılmalıdır.
 • Bildirinin ilk sayfasında 50-100 kelimelik özet, anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Alt konu başlıkları kodlamasında 1.;1.1.;1.2.1.;1.2.;… dizilimi kullanılmalıdır. 1.,2. ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Fotoğraflar net ve temiz olmalı, gerekiyor ise fotoğraflar bildiri içerisinde kullanıldıkları isimleri ile Cd’ye ayrıca kaydedilmelidir.
 • Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir “Resim”, “Şekil” ya da “Tablo” ifadeleri ile belirtilmeli ve ifadelerin dışında bir ifade kullanılmamalıdır. Şekiller ve Resimlerde altyazı, Tablolarda ise Tablo Başlığı (Üst Yazı ) bulunmalı, her biri için ayrı sıra numarası verilmelidir.
 • Dipnotlar, sayfasından bir çizgi ile ayrılmalı ve metin içerisinde bir sıra numarası ile belirtilmelidir.
 • Kaynakça, bildiri metninin hemen sonuna konulmalıdır. Kaynakça, sıra numarası verilerek, yazar soyadına göre alfabetik dizin şeklinde olmalıdır. Aynı yazarın birden çok bildirisinin olması durumunda tarih sırasına göre yerleştirilmelidir. Bildiride birden çok yazar olması durumunda ise dizinde ilk yazarın soyadı esas alınmalıdır. Kaynakça’nın veriliş sırası ise, Yazar Soyadı, Yazar Adının Baş Harfi, Tarih, Yazının adı, Yayınevi, Yayınlandığı Yer, Şehir biçiminde olmalıdır.
 • Bildiriler Poster Bildiri olarak da sunulabilir. O takdirde yayınlanmış «Kongre Poster Bildiri Yazım Kurallarına» göre yazılacaktır.

KONGRE SEKRETERİ

Tülin TOSUNOĞLU

Destekleyen KURULUŞLAR

Kocaeli Üniversitesi

Prof.Dr. Baki KOMŞUOĞLU Kültür ve Kongre Merkezi

Umuttepe Yerleşkesi / KOCAELİ

enerjiverimliligikongresi@mmo.org.tr

Tel: +90 262 335 33 96 – 324 69 33
Fax: +90 262 335 33 92

© 2017 TMMOB Makina Mühendisleri Odası